logo
Stamrenovering / Rörutbyte

Här samlar vi all information om stamrenoveringen och rörutbytet


Markarbeten

Garantiarbeten för vissa markliggande rör kommer att utföras nästa vecka, vecka 27. Berörda boende är informerade. Inga vattenavstängningar är aktuella.

2020-06

Rörutbytet – uppdatering kring rören

Som vi alla sett har rörarbetet i marken varit pausat nu under hösten och styrelsen skulle vilja ge lite mer information om situationen.

Bakgrunden till att vi byter de markliggande rören är, helt enkelt, att rören börjat nå sin tekniska livslängd och uppvisat skador som behöver åtgärdas. Det blir, i det lite längre perspektivet, billigare och mer säkert att byta ut rören än att akutlaga där det går sönder. Det är varken vi eller någon rörentreprenör som kommit fram till detta, utan en helt fristående inspektionsfirma som föreningen anlitat samt en rörkonsult. Styrelsen har inte haft någon anledning att misstro dessa slutsatser, varför man valt att gå vidare med att byta ut rören.

Den första fasen av rörprojektet slutfördes i somras. Eftersom rörprojektet är så stort, dyrt och viktigt beslöt sig styrelsen för att utvärdera den första fasen i detalj. Man utvärderade då kostnad, upphandlingsform och resultatet. Utvärderingen visade tyvärr att arbetet från HSB Konsult och entreprenören EMAB inte varit helt tillfredställande, varpå styrelsen bytte konsultfirma i projektet och även anlitade en advokatfirma för att framställa ett skadeståndsanspråk mot HSB. Skadeståndsfrågan är ännu inte avgjord. Vi i styrelsen har som högsta prioritet att medlemmarnas pengar ska användas så effektivt som möjligt och vi gör alltid vårt yttersta för att säkerställa att våra leverantörer når upp till våra högt ställda krav. I dagsläget väntar vi på resultatet från en överbesiktning som föreningen begärt av den första fasen. Om överbesiktningen visar fel får entreprenören åtgärda dessa fel som ett garantiärende. Parallellt med detta har även vår nya konsultfirma påbörjat en projektering av de resterande rören i området, och vårt mål är att fortsätta med rörutbytet under nästa år.

Vår ambition är såklart att rörutbytet ska bli färdigt så snabbt som möjligt, men vår högsta prioritet är att det ska bli bra och inte onödigt dyrt, så det är i skrivande stund svårt att sia om en exakt tidsplan. Vi kan inte ha två olika entreprenörer som arbetar med att byta ut rören samtidigt och vi kan tyvärr inte asfaltera den första fasen innan den är färdigbesiktigad, vilket är anledningen till att det drar ut lite på tiden. Styrelsen återkommer med mer information så fort det är möjligt. Vi kan i dagsläget inte kommentera mer än det som står ovan och vi kan heller inte ge mer information om ett framtida stambyte, eftersom detta i viss mån också hänger ihop med rören i marken.

2019-12

Uppdaterad information om grävarbeten

Som ni alla märkt är grävandet i föreningen pausat. Anledningen till detta är att föreningen inväntar en ny besiktning av både mark- och VA-arbetet samt att felen som uppdagats måste åtgärdas innan vi kan gå vidare med en ny entreprenör. Av naturliga skäl kan vi tyvärr inte heller gå vidare med asfaltering och kringliggande markarbeten innan det som finns under gruset är besiktigat och godkänt. Så fort arbetet är godkänt kommer föreningen att gå vidare med upphandlingen av en ny entreprenör och tills dess kommer vi att göra vårt yttersta för att minimera påverkan för alla boenden.

2019-10

Information om stambyte

Vi i styrelsen har fått många frågor om det kommande stambytet och tänkte passa på att reda ut lite frågetecken:

Vad innebär ett stambyte och varför ska det göras? Ett stambyte innebär att man byter stammarna, d.v.s. rören för varmvatten, kallvatten och avloppsvatten, inuti husen. För att byta dessa rör behöver man bryta tätskikten i badrummen och därför i princip bygga nya badrum i samtliga lägenheter. Både rören och tätskikten i badrummen har en viss livslängd och vi har nu nått denna livslängd, vilket betyder att man måste byta ut dem för att undvika kostsamma vattenskador.

När kommer det att ske? Just nu fokuserar styrelsen på att färdigställa rörutbytet i marken, som ska vara färdigt innan stambytet. Vi kommer troligtvis att kunna återuppta stambytesarbetet under nästa år och vi återkommer med mer information så snart det är möjligt. Förhoppningsvis kan vi ha en extrastämma under 2020.

Vad måste jag betala vid ett eventuellt stambyte? Föreningen betalar själva stambytet. Detta innebär att man som boende inte behöver betala något, såvida man inte vill ha en annan standard än den som ingår (t.ex. dyrare badrumsinredning eller dyrare kakel). Det kommer att finnas olika tillval och anpassningsmöjligheter, men standardutförandet ska hålla en god nivå och medlemmarna måste inte betala något för detta.

Hur kommer det att påverka avgifterna? Styrelsen ser löpande över behovet av att justera avgifterna i samråd med våra ekonomikonsulter från HSB. Det är sannolikt att avgifterna behöver justeras men eventuella höjningar kommer att ske stegvis över flera år. Ekonomin i föreningen är god men vi måste naturligtvis justera avgifterna om våra kostnader ökar, vilket de kommer att göra vid ett stambyte. Det finns i dagsläget inget beslut på exakt hur eller när avgifterna eventuellt måste justeras.

2019-08

Uppdaterad information om rörarbetena

Som vi alla vet grävs det mycket i marken och styrelsen har även fattat ett inriktningsbeslut om att genomföra stambyte. Här kommer lite uppdaterad information.

Arbetet med att byta ut de markliggande rören kommer att pausas nu över sommaren. Entreprenören avslutar sitt arbete nu och det görs en grovåterställning av marken. Tyvärr måste vi avvakta med asfaltering och planteringarna just nu, men det kommer att vara god framkomlighet och vi ska försöka göra det så fint som möjligt.

En ny konsultfirma kommer att ta över arbetet med start nu i sommar. De kommer att börja med projektering och göra en ny upphandling för de resterande sträckorna samt besiktiga det som redan gjorts. Grävandet bör kunna återupptas i höst och vi kommer att göra färdigt arbetena så snart som möjligt så att vi kan få igen våra fina innergårdar.

När det kommer till stambyte håller vi nu på att utvärdera den stam som bytts i M104 och åtgärda ev. fel som omfattas av garanti. Styrelsen kommer troligtvis att påbörja en upphandling av konsultfirma för stambytet under hösten och därefter följer en ganska lång process med projektering, ritningar, upphandling av entreprenör, planering, medlemsinformation, extrastämma, och så vidare. Just nu har vi ingen tidsplan på detta men vi återkommer så fort vi har mer info.

Vi i styrelsen är mycket måna om att dessa arbeten utförs med så hög kvalitet som möjligt samtidigt som vi håller kostnaderna nere. Vi beklagar att det drar ut lite på tiden och att det är lite jobbigt med alla grävarbeten, men tyvärr har vi inget annat val än att byta rören.

2019-06

Det grävs klart

Snart kan grävarbetena i etapp 2, M46–50 och M60–64, avslutas och återställningen börja. Dock återstår tre korta bitar in mot gaveln på M44, 52 och 58. Det är vår förhoppning att det arbetet kan göras snabbt men man får nog ändå räkna med att det tar ca.2 månader. Sen kan återställningen börja och vi återfår vår vackra ”huvudgata”


Det grävs till hösten Styrelsen håller på att ta in nya anbud för fortsättningen av utbytet av kallvattenrören. Anbuden får utvisa var i föreningen nästa etapp startar och vid vilken tidpunkt. Men trolig start tidigast efter sommaren.

2019-05

Information om stambytet

År 1990 gjordes ett stambyte på delar av avloppsystemet i badrummen i samtliga lägenheter i området. Då satte man in en våtrumstapet och drog nya kall- och varmvattenrör inne i badrummen. Det vi nu kommit fram till i undersökningar är att kall- och varmvattenrören inne i huskroppen uppnått sin livslängd. Våtrumstapeten har för länge sen gjort sitt. Under 2019 ska styrelsen presentera ett förslag till renovering av stammarna. Det mesta tyder på att en total stamrenovering är det minst kostsamma över tid, varför samtliga huskroppar inom en 5-årsperiod förmodligen kommer att stambytas. Ingrepp i bostaden är, enligt sannoligt scenario, total utrivning av våtrum samt vissa ingrepp i kök. Styrelsen har tagit ett sk. inriktningsbeslut i frågan. Vilket i princip innebär att man kommer att gå vidare med förslag till medlemmarna på åtgärder och ett ekonomiskt upplägg.

/ Björn Bergström

2019-04

Stambyte inriktningsbeslut

Styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om stambyte. Det innebär att styrelsen anser ”att det måste göras ett stambyte”.

2019-03

Stamrenovering

Styrelsen fortsätter titta på lösningar för våra till åren komna stammar. Vi genomför nu en stamspolning och filmning för att få ett korrekt underlag till förslag om beslut. Vi väger samtidigt in den ekonomiska aspekten i projektet. Mer information kommer så snart vi har beslut i frågan.


Det grävs i föreningen

Som alla nog märkt så grävs det en hel del i föreningen. Det brummar från grävmaskiner och lastbilar. Förklaringen är att kallvattenrören är i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. Arbetet har tyvärr dragit ut på tiden vilket i sig beror på att rören ligger ovanligt djupt och är svåråtkomliga. Men arbetet är nödvändigt och kommer att garantera tillgång till vatten för lång tid framöver. Vi får ha tålamod och tänka positivt. För när det är klart så har vi rör som inte behöver bytas på 50 till 60 år!

2019-02

Stamrenoveringen

Styrelsen får information om rörens skick i början av november. För dagen har vi ingen ytterligare information att ge. Vi åter kommer så snart vi vet mer. Fortsatta grävningar kommer att ske sträckan mellan M46 och M12. Detta för att byta avloppsrör och kallvattenrör. Rören är över 50 år gamla och på vissa ställen i mycket dåligt skick

2018-09

Vi beklagar vattenavstängningarna. Vi beklagar de många vattenavstängningarna. Orsaken är att rören ligger djupt, väldigt djupt, och det är bara möjligt att byta korta sträckor i varje etapp. Vi gör allt för att Era besvär ska bli så små som möjligt

2018-06

Information om stammar och badrum Styrelsen har beslutat att göra en utredning av behovet att eventuellt åtgärda vatten- och avloppsstammar i kök och badrum. Mer information finns på hemsidan under aktuellt.

2018-04

2019-07
logo